We are administrative scriveners(GYOSEISHOSHI) specializing

in Immigration.

Chúng tôi là những người scrivener hành chính(GYOSEISHOSHI) chuyên trong Nhập cư

・Application for “Certificate of Eligibility” (在留資格認定証明書交付申請)

・”Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện”

・Application for ”Change of Status of Residence” (在留資格変更許可申請)

・”Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú”

・Application for “Extension of Period of Stay” (在留資格更新許可申請)

・”Đơn xin gia hạn tư cách lưu trú”

・Application for “Permission to Acquire of Status of Residence” (在留資格取得許可申請)

・”Đơn xin phép có được tình trạng cư trú”

・Application for “Certificate of Authorized Employment” (就労資格証明書交付申請)

・”Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện lao động”

・Application for “Permission to engage in an Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted”(資格外活動許可申請)

・”Đơn xin phép tham gia vào hoạt động khác với hoạt động được cho phép theo tình trạng cư trú đã được cấp trước đó”


Those who want to change your residence VISA from Technical intern trainees(GINOUJISSYUUSEI) to Specific skills(TOKUTEIGINOU)

Those who want to change jobs in JAPAN

International students who want to work part-time

Those who have qualifications such as engineers and interpreters and are looking for work

Những người muốn thay đổi VISA cư trú của bạn từ Thực tập sinh kỹ năng(GINOUJISSYUUSEI) sang Kỹ năng cụ thể(TOKUTEIGINOU)

Những người muốn thay đổi công việc tại NHẬT BẢN

Sinh viên quốc tế muốn làm việc bán thời gian

Những người có bằng cấp như kỹ sư, thông dịch viên và đang tìm việc


We support foreigners and international students who want to work in Japan.

Please feel free to contact us.

Chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài và sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Nhật Bản.

Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.